Kongreler
Peryön Akademi
Peryön Haberleri
Sosyal Sorumluluk
Etik Kurul
Bilgi Yönetimi Platformu
Peryön Medya Yayınları
Tüzük
Basın Odası
Sosyal Etkinlikler
Bize Ulaşın

ETİK KURUL
GİRİŞ

Etik Kurul’un Kurulma Gerekçesi

PERYÖN, sivil toplum örgütü olarak, iş dünyasında etik ilke ve kuralların oluşmasında ve bunun yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenmektedir. Bu yaklaşımı sistematik bir şekilde ortaya koymak için 26.10.2003 tarihli Genel Kurulu’nda bir Tüzük değişikliği gerçekleştirerek Etik Kurul oluşturulmasına karar vermiş, PERYÖN Etik Kurulu’nu yönetim organları arasına dahil etmiştir.

PERYÖN Etik Kurulu öncelikli olarak, katılımlı bir süreçle PERYÖN Değerleri ve  Üyelerin Gözetmekle Yükümlü Oldukları Etik İlkeler ve Kuralları oluşturmuştur. Bu ilke ve kuralların her biri kısaca PERYÖN Etik Kodu olarak anılmaktadır.

PERYÖN Etik İlke ve Kurallarının amacı, ülkemiz şirketlerindeki tüm yönetici ve çalışanların yanısıra Türkiye’de toplumunun PERYÖN Üyelerinden hangi tutum ve davranışları beklemeleri gerektiğinin açık bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktır.

Vakalarımızı Paylaşalım

PERYÖN Etik Kurulu’na iletilecek her vaka bilgi birikimimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Etik kodların anlaşılırlığının arttırılması ve etik konusunda bilgi birikiminin oluşturulması için yaşanmış deneyimlerin PERYÖN’ e iletilmesi bu açıdan önem taşımaktadır.

İsim ve benzeri kişisel bilgileri yok ederek, paylaşmak istediğiniz vakaları PERYÖN Dernek adresine “Etik Kurul Dikkatine” yazarak veya etik@peryon.org.tr adresinde iletebilirsiniz.

KURUL YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ ETİK KURUL YÖNETMELİĞİ

1. Dayanak

Bu Yönetmelik, Türkiye Personel Yönetimi Derneği (Dernek olarak anılacaktır) Tüzüğü’nün “Etik Kurul Kurulması” başlıklı Geçici 2. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

2. Amaç ve Kapsam

Bu Yönetmelik tüm Dernek üyelerini kapsar ve üyelerin etik kural ve ilkelerini (bkz Ek:1) belirlemek ve uyulmasını gözetmek amacıyla kurulan Etik Kurul’un (Kurul olarak anılacaktır) görevlerini ve çalışma biçimini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

3. Kurulun Tanımı, Oluşumu ve Üyelerin Seçimi

Kurul, Derneğin amaçları doğrultusunda tüm dernek üyelerinin yasalara, meslek ve kişilik haklarına hakkaniyet doğrultusunda hareket edip etmediğinin kendine bildirilen ihbar, ikaz ve reysen hareketle gerekli araştırma ve ve tetkikleri yaparak, Yönetim ve / veya Denetim Kurulunu harekete geçiren bir organdır.
Kurul üyelerinin seçimi Dernek Yönetim Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Kurul 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’da yapılan seçimden sonra asil üyeler açık oyla kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir idari sekreter ve iki üye seçerler.
Başkan, Başkan Vekili ve Sekreter, görev dönemleri süresince Kurulun yönetiminden sorumludurlar.
Kurul çalışmalarını alt kurullar oluşturarak yürütebilir.

4. Yetki ve Sorumluluk

Kurul, Tüzüğün Geçici 2. Maddesi doğrultusunda görevlerini yerine getirir. Bu amaçla,
a. Dernek üyelerinin ortak değerlerini belirlemek amacından hareketle açık ve uygulanabilir temel ilke ve kuralları tanımlar, bu ilke ve kuralların Etik Kurul Yönetmeliği’nde yer almasını sağlar ve Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar. Kurul, gerekli gördüğünde söz konusu düzenlemeleri gözden geçirerek değişiklik önerisi getirebilir.
b. Kurul, kendisine ihbar veya ikaz ile yazılı olarak iletilen konularda veya re’sen harekete geçebilir.
c. Kurul, başvurular için ön değerlendirme çalışması yapar. İncelenmesi ve araştırma yapılması gerekenler için çalışmalarını başlatır. Diğer taraftan, ön değerlendirme sonucunda soruşturma yapılmaya değer görmediği başvuruları gerekçesini belirtmek suretiyle reddine yetkilidir.
d. Kurul incelenmesi uygun bulunan konularla ilgili inceleme ve değerlendirme yapmaya yetkilidir. Kurul değerlendirmeleri esnasında gerektiğinde ilgili dernek üyeleirnden yazılı veya sözlü bilgi isteyebilir. Dernek üyeleri, söz konusu taleplere yazılı olarak cevap vermekle yükümlüdürler. Kurul değerlendirmelerini en geç 45 gün içerisinde tamamlayarak görüşünü Yönetim Kurulu’na iletir.

5. Etik Kurul Asil ve Yedek Üyeliğinin Sona Ermesi

Etik Kurul asil ve yedek üyeliğinin ve görevin sona ermesi aşağıdaki durumlarda söz konusudur.
a. Etik Kurul üyesi yazılı irade beyanı ile Etik Kurul’dan ayrılabilir.
b. PERYÖN Tüzüğü’nün 5. maddesine göre Dernek üyeliği sona eren üyenin Etik Kurul üyeliği de kendiliğinden sona erer.
c. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına 2 Etik Kurul toplantısına gelmeyen Etik Kurul üyesi yazı ile uyarılır. Uyarıya rağmen 3. toplantıya da katılmayan üyenin Etik Kurul üyeliğinin yitirilmesine, Etik Kurulu’nca karar verilir. Etik Kurul, üyeliğini yitiren üyeye; Etik Kurul Kararını, yitirme nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirir. Etik Kurul yedek üyeleri arasından en çok oy almış olan (1. yedek) üye, Etik Kurul asli üyeliğine atanır, gerektiği durumda Kurul üyeleri arasında yeni görev dağılımı yapılır.
d. Etik Kurul’un özelliği itibariyle seçilen yedek üyelerin de olağan Etik Kurul toplantılarına katılımı zorunludur. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına 3 olağan Etik Kurul toplantısına gelmeyen Etik Kurul yedek üyesinin yazı ile uyarılmasına, uyarıya rağmen 4. toplantıya da katılmayan üyenin, Etik Kurul üyeliğinin yitirilmesine, Etik Kurulu’nca karar verilir.

6. Çalışma Yöntemi

Kurul’un düzenli toplantıları dört ayda bir yapılır. Gerekli hallerde asil üyelerden herhangi birisinin önerisi üzerine daha sık toplanabilir. Kurul faaliyet raporlarını iki yılda bir yapılan Dernek Olağan Genel Kurul’unda üyelere sunar.
Kurul; Kurul başkanının gündemli çağrısı üzerine, Başkan ve/veya Başkan Vekili dahil en az üç asil üyenin katılımı ile toplanır. Kurul, toplantıya çağrıldığı tarihi takip eden 15 gün içinde toplanmak zorundadır. Diğer üyelerin önceden bilgi sahibi olmaları için ayrıntılı gündem, idari sekreter tarafından kendilerine iletilir.
Kurul Başkan’ının toplantıda bulunamaması durumunda çalışmalar Başkan Vekil’inin yönetiminde yürütülür.
Kararlar, Kurul toplantısına katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın veya başkan vekilinin oyu yönünde karar verilir.
Başvurular dosyaların alt kurullara iletilmesi halinde alt kurullar, kendilerine iletilen dosya üzerindeki çalışmalarını belirlenen süre içinde tamamlayarak hazırladıkları raporu Kurul’da görüşülmek üzere Kurul başkanına sunarlar.

7. Raporların Hazırlanması

Her başvuru için ayrı dosya açılır. Gerektiğinde dosya ön rapor hazırlanmak üzere süre belirlenerek oluşturulan alt kurula sevk edilebilir. Hazırlanan raporlar Kurul’da tartışıldıktan sonra onaylanır ve kesin rapor Kurul üyelerince imzalanır. Karar katılmayan üye “karşı oy” gerekçesini yazılı olarak Kurul’a sunmak zorundadır.
Kurul, düzenlenmemiş bir sorunla karşılaştığında bunu ilkeye bağlayabilir. Kendinden savunma, bilgi veya görüş istenen dernek üyesi, Kurul’un yazılı istemine en geç 7 gün içinde yazılı olarak yanıt vermekle yükümlüdür.
Kurul’un raporlarında yapmış olduğu değerlendirme, gerekçesi ile birlikte belirtilir ve sonuç kısmında “Etik Kurul Yönetmeliği İlkelerine Uyulmuştur.” cümlesine yer verilir. Bu ifade “Etik Kurul Onayı” olarak kabul edilir.

8. Yaptırımlar

Kurul, “Etik Kurallara Uymayan Eylem” olarak değerlendirdiği eylemler hakkında aşağıdaki yaptırımların uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep eder.
a. Yazılı uyarı
b. Özellikle medyada yer alan gerçek dışı ve/veya abartılı bilgiler için Dernek Yönetim Kurulu’nca tekzip işlemlerinin yapılması
c. Çalışma grubu veya diğer görevlerin iki yıl veya daha uzun süreyle dondurulması
d. Dernek üyeliğinden ihraç
Dernek Yönetim Kurulu, Etik Kurul tarafından önerilen yaptırımı 15 gün içinde görüşür ve önerilen yaptırımı, onayladığı takdirde uygulanmasını sağlamakla; onaylamadığı takdirde ise gerekçeli kararını Etik Kurul’a bildirmekle yükümlüdür. Her iki durumda da bu bildirim süresi, kararın alındığı Dernek Yönetim Kurulu toplantısı tarihinden itibaren 7 günü geçemez.
Etik Kurul kendisine iletilen karar sonucunda konuyu yeniden görüşerek aynı veya değişik kararını yeniden Dernek Yönetim Kurulu’na sunar. Dernek Yönetim Kurulu, ikinci kez sunulan kararı uygulamazsa konu Etik Kurul’ca Genel Kurul onayına sunulur.
Dernek Yönetim Kurulu’nda herhangi bir Dernek Yönetim Kurulu üye veya üyelerini ilgilendiren konunun görüşülmesi durumunda, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılmaması ve oy hakkı olmaması esastır. Aynı kural Etik Kurul üyeleri için de geçerlidir.

9. Başvuruların Gizliliği

Kurul üyeleri başvuru ve her türlü çalışmaya ilişkin bilgilerin gizliliğine -üyelikleri ve üyeliğin sona ermesini izleyen 2 yıl süreyle- özen göstermekle yükümlüdürler.
Ayrıca, başvuru ile ilgili bilgisi olan herkesin gizliliğe gereken özen ve dikkati göstermesi esastır.

10. Yürürlük

Etik Kurul Yönetmeği ve eki olan Etik İlke ve Kuralları; ilk Genel Kurul’da Genel Kurul Üyelerinin onayına sunulmak koşulu, Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanması ve üyelere duyurulması ile yürürlüğe girer.
Dernek Yönetim Kurulu etik ile ilgili uygulamalarını bu yönetmelik hükümleri ve Dernek tüzüğünde yazılı ilgili madde hükümleri çerçevesinde yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu Yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulu’nda görüşülüp onaylandığı karar tarihinden geçerli olacak ve ilk yapılacak Olağan Genel Kurul da Dernek üyelerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

İLKE VE KURALLAR (KODLAR)

TÜRKİYE PERSONEL YÖNETİMİ DERNEĞİ - PERYÖN
Etik İlkeler ve Kurallar

Amaç

Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetiminin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan bir kuruluştur.

PERYÖN Etik İlke ve Kurallarının amacı, ülkemiz şirketlerindeki tüm yönetici ve çalışanların yanısıra Türkiye’de toplumunun PERYÖN Üyelerinden hangi tutum ve davranışları beklemeleri gerektiğinin açık bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktır.

Tüm PERYÖN üyeleri bu dökümanda belirtilen ilke ve kurallara uymakla yükümlüdürler.

Ancak PERYÖN, üyelerimizin tümünün söz konusu ilke ve kurallara tam olarak uymalarının her zaman mümkün olamayacağının bilincindedir. Bu nedenle PERYÖN Genel Kurulu, Etik İlke ve Kuralları’mızın ihlal edildiği durumların bildirileceği PERYÖN Etik Kurulu’nun kurulmasına karar vermiş ve bu kurulu aykırılıkların incelenmesi için görevlendirmiştir.

Aykırılık durumlarının bildirilmesi için izlenecek yol bu dökümanın son bölümünde yer almaktadır.

PERYÖN DEĞERLERİ VE ÜYELERİN GÖZETMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ETİK İLKELER VE KURALLAR

1. KİŞİSEL BÜTÜNLÜK VE TUTARLILIK

2. MESLEKİ SORUMLULUK

3. GELİŞİM BİLİNCİ

4. EŞİTLİKÇİ VE ADİL YAKLAŞIM BİLİNCİ

5. ÇIKAR DENGELERİNİN GÖZETİLMESİ BİLİNCİ

6. BİLGİNİN KULLANIMI

7. SOSYAL VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

1. KİŞİSEL BÜTÜNLÜK VE TUTARLILIK

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak tüm hareket, tutum ve davranışlarımızla etik ilke ve kurallara duyarlı örnek bireyler olmaya çalışırız.

İçerik

* Tutum ve davranışlarla, kişisel bütünlüğün ve tutarlılığın standartlarını belirleyici rol oynamak ve örnek olmak,
* Hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar karşısında güvenilirliğimizin ve şahsımıza duyulan saygının artırılmasını sağlamak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Verdiği sözleri tutar ve tüm taahhütlerini yerine getirir.
2. Düşüncelerini sözlerine ve davranışlarına yansıtır. İyiniyet çerçevesinde özü, sözü, eylemi birdir.
3. Sözleri ve davranışları ile tutarlıdır ve karşısındakilere güven verir.
4. Yasalara ve ahlak kurallarına, hizmet verdiği kurumun politika ve prosedürlerine uyarak, örnek davranışlar gösterir.
5. Meslek etiğinin oluşumunu ve gelişimini destekler.
6. Baskılar karşısında kişisel bütünlüğünü ve tutarlılığını korur.

2. MESLEKİ SORUMLULUK

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarda değer yaratmayı asli görevimiz olarak kabul ederiz. İçinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşların etik değerlere uyumlarına katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görürüz. Mesleğimizi icra ederken kişisel kararlarımızda ve gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde mesleki sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket eder ve örnek davranışlarda bulunuruz. Mesleğimizin güvenilirliğini ve değerini artırıcı faaliyetlere öncülük ederiz.

İçerik

Çalıştığımız kurum ve kuruluşlarda, iş dünyasında ve toplumda mesleğimize ilişkin stratejik önemin, duyulan güvenin ve saygının artırılmasını sağlamak.
* Hizmet ettiğimiz kurum ve kuruluşların hedef ve amaçları doğrultusunda somut değer yaratan çalışmalarda bulunmak.
* Mesleğimizin ilkeleri ve faaliyetleri hakkında
a) mevcut veya mesleğe yeni girmiş meslektaşlarımızın, 
b) hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların 
c) toplumun bilgilendirilmelerini, bilinçlendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak.
* Hizmet verdiğimiz işyerlerinin her açıdan olumlu yönde gelişimine katkıda bulunmak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Mesleğin gelişimi için dünyadaki ve ülkemizdeki en iyi uygulamaları araştırır.
2. Bilgi ve deneyimleri paylaşarak meslektaşların gelişimine katkıda bulunur.
3. Hizmet verdiği kuruluşta başarılı olmak için en üst düzeyde çaba gösterir.
4. Kişisel yetkinliğini en üst düzeye çıkartmaya çalışır. 
5. Yasalara ve etik değerlere uyum sağlamakta kararlılık gösterir, meslek etiğinin oluşumunu ve gelişimini destekler. 
6. İş ve özel yaşamında hukuka uygun eylem ve davranışlarda bulunur, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirir.

3. GELİŞİM BİLİNCİ

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak bireysel yetkinliklerimizin yanısıra hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların, PERYÖN’ün ve toplumun niteliklerini en üst düzeye çıkartmayı hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için sürekli gelişme olanakları yaratmaya çalışırız.

İçerik

* İnsan yönetimi alanındaki mesleki bilgilerimizin yanısıra organizasyon ve iş dünyasına ilişkin bilincimizin genişlemesini sağlamak.
* Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların olumlu yönde değişimine ve gelişimine katkıda bulunmak.
PERYÖN’ün olumlu yönde gelişimine ve her platformda prestijinin artırılmasına katkıda bulunmak. 
* Toplumun olumlu yönde gelişimi için duyarlı ve bilinçli bir örnek vatandaş olmaya özen göstermek.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Mesleği ile ilgili en üst düzeydeki akademik eğitimi almaya çalışır.
2. Kişisel bilgi, beceri ve sorumluluklarının farkındadır. Üstlendiği görevlerde bu farkındalık dahilinde hareket ederek sahip olduğu yetkinlikleri geliştirir.
3. “Yaşam boyu öğrenme” ilkesini benimseyerek kendisinin, çalışanlarının ve meslektaşlarının sürekli gelişimi için fırsatlar yaratır. 
4. Yeniliklere ve değişime açıktır ; yeni sistemlerin hayata geçirilmesinde öncülük ederek bu sistemlerin çalışanlara tanıtılmasına destek olur.
5. Mesleği ile ilgili kongre ve seminerlerde dinleyici, düzenleyici veya bildiri sunucusu olarak yer alır ve mesleğe ilişkin bilgi dağarcığının gelişimine doğrudan katkı sağlar.

4. EŞİTLİKÇİ VE ADİL YAKLAŞIM BİLİNCİ

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak içinde yaşadığımız toplum, hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşlar dahilinde görev yapan tüm çalışanlar için eşitlik ve adaletin en üst düzeyde yaşama geçirilmesinde sorumluluk alırız.

İçerik

* Bireylerin hak ettikleri en üst başarı ve refah düzeylerine ulaşabilmelerine olanak sağlayacak, sürdürülebilir ortamları yaratmak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Her bireyin varlığına ve değerine saygı duyar.
2. Özveri, iyiniyet ve kuruma olan katkıları karşılığında çalışanlara eşit eğitim ve gelişim fırsatlarının yaratılmasını sağlar.
3. Çalışanlara adil ve önyargısız davranır. 
4. Kurum çıkarları ile çalışanların bireysel çıkarlarını bağdaştırmaya çalışır. 
5. Dil, din, ırk, cinsiyet ve statü farkı gözetmez ; bireysel farklılıklara ve bu farklılıklardan kaynaklanan tercihlere saygılıdır. 
6. Hizmet verdiği kurumların etik kurallar ile uyumunu gözetir.

5. ÇIKAR DENGELERİNİN GÖZETİLMESİ BİLİNCİ

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak tüm bireysel ve kurumsal paydaşlarımızın bize sürekli olarak en yüksek düzeyde güven duymalarını sağlamaya çalışırız. Paydaşlarımızın çıkarlarını, meslek etiğimizi ve kişisel bütünlüğümüzü dengeli bir şekilde korur; doğrudan veya dolaylı olarak çıkar çatışmalarına yol açabilecek ortamlardan uzak durur, faaliyet ve yaklaşımlarda bulunmayız.

İçerik

* Toplumun veya bir kuruluşun üyesi, hizmet verilen bir kurumun çalışanı veya bir mesleği icra eden bir birey olarak çıkarlarımızın, belirlenmiş etik ilkelerle ve / veya sahip olduğumuz görev ve sorumluluklarla çatıştığı ortam ve faaliyetlerden kaçınmak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Mesleğini ve görevini etik olmayan kişisel çıkarları uğruna kullanmaz.
2. PERYÖN üyesi olarak, çalıştığı kurum veya kendisi adına, hak etmediği özel bir ayrıcalık, kazanç veya çıkar sağlamaz. 
3. Çalışanlar ve işverenler arasındaki çıkar çatışmalarını her iki tarafın da en fazla kazanç sağlayacağı şekilde çözmeye çalışır. 
4. Hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarda çıkar çatışmalarının engellenebilmesi için yazılı politikaların oluşturulmasına destek verir ve çatışmaların çözümlenmesi için bu politikaların kullanılmasında öncü rol üstlenir. 
5. Engellenemeyen çıkar çatışmalarında, ilgili tarafların tüm veri ve bilgilere aynı oranda sahip olmalarını sağlayarak adil ve eşitlikçi bir uzlaşma ortamının oluşmasını sağlar.

6. BİLGİNİN KULLANIMI

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak bireylerarası, birey ve kurum arası veya kurumlararası iletişimin ve karar alma süreçlerinin en etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için kişi ve kurumların bilgi edinme ve bilgi yaygınlaştırma haklarına özen gösteririz.

İçerik

* Yaşanılan toplum veya hizmet verilen kurum ve kuruluşlarda, iletilmesi etik bulunmayan veya doğruluğu kesin olmayan bilgilerin edinilmesine veya yaygınlaştırılmasına ilişkin endişeleri yok etmek sureti ile taraflar arasında açık iletişimin ve bilgi alış verişinin güvenli ve en yüksek seviyede oluşmasını sağlamak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Özel ve iş yaşamında kendisine emanet edilen, kurum veya kişiye ait bilgileri, bilmesi gerekenler dışında kimseyle paylaşmaz, gerek duyulan gizliliğe özen gösterir.
2. İhtiyaç duyulan bilgileri, sorumlu ve etik kurallara uygun biçimlerde elde eder veya yaygınlaştırır.
3. Karar alma süreçlerinde kullanılan bilgilerin doğruluğunu araştırır. 
4. Gizli veya kişiye özel bilgilerin korunmasını sağlar. 
5. Mesleğinde bireylere ilişkin bilgilerin her zaman güncel ve doğru olmalarını sağlayacak sistemlerin kurulmasını sağlar.

7. SOSYAL VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak ülkemizin ve toplumun en yüksek refah ve mutluluk seviyesine ulaşması için gayret gösteririz.

İçerik

* Ülkeyi ve toplumu ilgilendiren konularda duyarlılık göstermek ve olumlu yönde gelişim için destek vermek.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Sosyal çevreye olumlu katkılar yapacak etkinliklerde aktif görev alır.
2. İçinde bulunduğu ortamda kalite ve çevre bilinci ile hareket eder.
3. PERYÖN ve diğer sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile sinerji yaratarak toplumsal gelişimi destekler. 
5. Etik bilincinin toplumsal tüm alanlarda yaygınlaşmasına katkıda bulunur

Etik İlke ve Kuralların İhlali Durumunda İzlenecek Prosedür

Tüm PERYÖN Üyeleri bu dökümanda belirtilen Etik İlke ve Kurallara uymakla ve diğer üyelerin söz konusu İlke ve Kurallara uyumsuzluk durumlarını Etik Kurul’a bildirmekle yükümlüdürler.
Bir PERYÖN Üyesi’nin bu dökümanda belirtilen Etik İlke ve Kurallara aykırı hareket ettiğini düşünen kişilerin öncelikle sorunu ilgili PERYÖN Üyesi’nin dikkkatine getirmek sureti ile uzlaşma ve çözüm aramaları esastır. İlgili taraflardan herhangi birisi bu konuda PERYÖN Etik Kurulu ile iletişime geçerek bilgi, görüş veya destek talep edebilir.
Yukarıda önerilen girişimler sonucunda tatmin olmayan kişiler PERYÖN Etik Kurulu’na yazılı olarak başvuru yapabilirler. Etik İlke ve Kural aykırılıklarına ilişkin yazılı şikayetler Etik Kurul tarafından PERYÖN Etik Kurul Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.
İmzasız ve iletişim bilgileri bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurulara ilişkin her türlü çalışma ve araştırmaya ilişkin bilgilerin gizliliği Etik Kurul’un sorumluluğundadır.
Yazılı başvuruların aşağıdaki PERYÖN Merkezi Adresine ve zarf üzerine görünür bir şekilde “Etik Kurul Dikkatine” ve “Gizlidir” ibareleri yazılarak gönderilmelidir.
Bu dökümanın kopyası, aynı adrese veya e-mail kanalı ile PERYÖN’e talepte bulunarak edinilebilir.
Türkiye Personel Yönetimi Derneği
Atatürk Caddesi No : 82 / A
Sıtkı Bey Plaza Kat : 1
Kozyatağı / İSTANBUL
e-mail : peryon@peryon.org.tr

 

 

 

ETİK TAAHHÜTNAME

Neden Etik Taahhütnameyi İmzalamalıyım?

Sayın Üyemiz,

PERYÖN’ ün ülkemizdeki diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına örnek olacak şekilde “tüm üyeleri etik taahhütname imzalamış” bir dernek olmasını amaçlıyoruz.

Halihazırda, Derneğimize katılan yeni üyelerimizin Etik Taahhütname’yi imzalaması, Tüzüğümüz gereği üye kabul sürecimizin doğal bir parçası haline getirilmiştir.

Amacımızın hayata geçebilmesi için mevcut kıdemli üyelerimizin de Ek’te sunduğumuz Etik Taahhütname’yi imzalamaları gerekmektedir.

Söz konusu Etik Taahhütnameyi üyelerimizin tamamının imzalaması, PERYÖN için bir kıvanç kaynağı olacağı gibi, Derneğimizin etik konusuna gösterdiği duyarlılık adına Sivil Toplum Kuruluşları arasında bir ilk daha hayata geçirilmiş olacaktır.

Saygılarımızla,
PERYÖN Etik Kurulu

 

ETİK NEDİR?

Etik Nedir?

Etik, “değişik ahlak anlayışlarının kesiştiği ortak noktadan çıkan evrensel normlar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Gene benzer şekilde etik; “insanın (bireyin / çalışanın / kurumun) tercih, karar ve davranışlarını yönlendiren değerlere ilişkin kurallar” olarak karşımıza çıkmaktadır. Etik Bilimi ise, bu kuralların / kanunların bulunması ve tarif edilmeleri ile ilgilenmektedir.

Etik tanımı, temelinde değer kavramını da beraberinde getirir. Bu açıdan değerler, sahip olduğumuz temel inançlar, bizi var eden ve eylemlerimizi yönlendiren hareket noktamızı oluşturur.

Etik;

  • Değişik ahlak anlayışlarının kesiştiği ortak noktadan çıkan evrensel normlar bütünüdür.
  • Evrensel doğrularla belirlenen davranışları tanımlayan bilim dalıdır.
  • Toplumlar arası değişkenlik gösteren bazı uygulamalar aslında benzer Değerler için gösterilen değişik davranış biçimleridir.
  • İnsanın (Bireyin / Çalışanın / Şirketin) tercih, karar ve davranışlarını yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır.
  • Etik Bilimi, bu kuralların / kanunların bulunması ve tarif edilmeleri ile ilgilenir.
SUNUMLAR

Makale

* Etikalite (Etiquality), Şebnem Ergül & Uğur Zel, Kalite Dergisi, Haziran 2008

* Etik Yönetiminin Geleceği, Dr. Habibe Akşit, PY Dergisi, Sayı:21, Tarih Nisan-Mayıs 2008

* Etik ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Dr. Habibe Akşit, MERCEK Dergisi, Temmuz 2008

Sunum

* İş Dünyasında Etik, PERYÖN, 14. Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi, 4 – 6 Ekim 2006

Ropörtaj

* Yuvarlak Masa, Kemal Tuğcu, PY Dergisi Tarih 2005

 

İHBAR SÜRECİ

Etik İlke ve Kuralların İhlali Durumunda İzlenecek Prosedür

Tüm PERYÖN Üyeleri belirtilen Etik İlke ve Kurallara uymakla ve diğer üyelerin söz konusu İlke ve Kurallara uyumsuzluk durumlarını Etik Kurul’a bildirmekle yükümlüdürler.

Bir PERYÖN Üyesi’nin, Etik İlke ve Kurallar dokümanında belirtilen Etik İlke ve Kurallara aykırı hareket ettiğini düşünen kişilerin, öncelikle sorunu ilgili PERYÖN Üyesi’nin dikkkatine getirmek sureti ile uzlaşma ve çözüm aramaları esastır. İlgili taraflardan herhangi birisi bu konuda PERYÖN Etik Kurulu ile iletişime geçerek bilgi, görüş veya destek talep edebilir.

Yukarıda önerilen girişimler sonucunda tatmin olmayan kişiler PERYÖN Etik Kurulu’na yazılı olarak başvuru yapabilirler. Etik İlke ve Kural aykırılıklarına ilişkin yazılı şikayetler Etik Kurul tarafından PERYÖN Etik Kurul Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.

İmzasız ve iletişim bilgileri bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin her türlü çalışma ve araştırmaya ilişkin bilgilerin gizliliği Etik Kurul’un sorumluluğundadır.

Yazılı başvuruların aşağıdaki PERYÖN Merkezi Adresine ve zarf üzerine görünür bir şekilde “Etik Kurul Dikkatine” ve “Gizlidir” ibareleri yazılarak gönderilmelidir.

PERYÖN – Türkiye Personel Yönetimi Derneği
Atatürk Caddesi No : 82 A
Sıtkı Bey Plaza Kat : 1
Kozyatağı / İSTANBUL

 

 

PERYÖN GÜNEYDOĞU 2013 - 2014